ال اس اف LSF

الزامات سيستم ساختماني قاب هاي سرد نورد شده LSF به شيوه اجراي طبقه اي

1 –استفاده از سيستم ساختمان ديوارهاي باربر متشكل از قابهاي سبك فولادي سرد نورد شده سيستم LSF تا هنگامي كه آئين نامه طراحي اين ساختمانها توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن انتشار نيافته است، تحت شرايط زير مجاز مي باشد.

الف) سيستم LSF به همراه مهاربند قطري حداكثر تا سه طبقـه يا ارتفاع 10 متر از تراز پايه در تمام مناطق لرزه خيز كشور مجاز بـوده و طـرح لـرزهاي و سـازهاي آن بايـد بـه ترتيـب براسـاس استاندارد 05-ASCE7 و آئيننامه AISI صورت گيرد.

ب) براي ساختمان هاي با شرايط غير از موارد يـاد شـده در بنـد الف تا ارتفاع 15 متر يا 5 طبقه مدارك و مسـتندات مربـوط بـه طراحي و محاسبات پروژه بايـد براسـاس اسـتاندارد و آئـين نامـه ذكـــر شـــده در بنـــد الـــف، انجـــام شـــده و بـــه تائيـــد مركز تحقيقات ساختمان و مسكن برسد.

2 –كنترل سازه در مقابل بار باد بايد مطابق مبحث ششم مقررات ملي ساختمان ايران انجام شود.

3 –بكارگيري حداكثر دهانه تا 5 متر و حداكثر ارتفاع ناخالص (با احتساب ضخامت سقف) تا 6/3 متر براي هر طبقه در اين سيستم مجاز مي باشد.

4 –رعايت ضوابط مندرج در مبحث نهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان طرح و اجراي ساختمانهاي بتنآرمه در طراحي شالوده الزامي است.

ال اس اف LSF

ال اس اف LSF

الزامات سيستم ساختماني قاب هاي سرد نورد شده LSF به شيوه اجراي طبقه اي

5 –لازم است در محل اتصال بين سقف و ديوار به طريق مقتضي درگيري كافي ايجاد شود تا در محل اتصال، ظرفيت انتقال كليه بارهاي ثقلي و جانبي داخل ديافراگم به ديوار ايجاد شود.

6 –اتصال اسكلت به شالوده بايد از طريق ريشه گذاري ميل مهار در شالوده و اتصال آن به ناوداني زيرين يا رانر بوسيله مهره صورت گيرد.

ميل مهارها بايد طوري طراحي و محاسبه شود كه در تمام حالتهاي بارگذاري وارد بر سازه، از نظر كشش و برش جوابگو باشند.

7 –اتصال مهاربندي هاي تسمهاي قطري به عناصر متقاطع با آنها در طول مهاربند ضروري است.

8 –مهاربنديهاي تسمهاي قطري در باربري جانبي بايد به عنان اعضاي صرفاً كششي در تحليل و طراحي در نظر گرفته شوند.

9 –لازم است مهاربندي هاي تسمهاي قطري با روش پيش كشيدگي به منظور رفع شل شدگي اوليه نصب شوند.

10 –تامين ضوابط ديافراگم صلب براي كليه سقفها با توجه به ضوابط موجود در استاندارد 2800 ايران توصيه ميشود.

در غير اينصورت سازه و سقف بايد با توجه به ضوابط آئين نامه هاي مربوطه طراحي گردد.

11 –در اين نوع سيستم حداكثر بار مرده و زنده براي سقفها نبايد به ترتيب از m2/kg 350 و m2/kg 250 تجاوز كند.

12 –كليه اتصالات اعضاي قائم به اعضاي افقي بايد به گونهاي باشند كه مسير انتقال بار قائم به نحو مطمئن در ارتفاع سازه تامين شود.

13 –ضوابط مربوط به اجزاي اتصالي شامل پيچ و مهره، مطابق آئين نامه AISC و استاندارد AISI تامين شود.

14 –در صورت استفاده از اتصالات جوشي در محل كارخانه، رعايت ضوابط و مقررات مربوط به جوشكاري اعضاي سر نورد شده مطابق استاندارد AISI و آئين نامه AWS و AISC الزامي است.

ویلا-نور-3.jpg (2816×2112)

الزامات سيستم ساختماني قاب هاي سرد نورد شده LSF به شيوه اجراي طبقه اي

15 –بكار گيري مصالح بنايي در ديوارهاي داخلي و خارجي در دهانه قابهاي سبك سرد نورد شده مجاز نمي باشد.

حداكثر وزن متر مربع سطح ديوار تمام شده در جداكننده هاي داخلي نبايد بيشتر از m2/kg 50 و در ديوارهاي خارجي نبايد از 100 kg/m2 بیشتر باشد .

16 –اتصال ديوارهاي غير باربر و جداكننده ها به سيستم سازهاي بايد به نحوي باشد كه ضمن تحمل بارهاي وارده مانند طوفان، زلزله، ضربه مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 11272 و … مشاركتي در سختي جانبي سازه نداشته باشند.

17 –رعايت مشخصات فولاد سرد نورد شده براساس استاندارد A653 ASTM و A500 ASTM الزامي است.

لازم است تمهيدات و پوششهاي لازم متناسب با شرايط مختلف اقليمي و محيطهاي خورنده ايران صورت پذيرد.

18 –كليه مصالح و اجزاء در اين سيستم اعم از معماري و سازهاي از حيث دوام و زيست محيطي بايد بر مبناي مقررات ملي ساختمان ايران و يا آئين نامه هاي معتبر بين المللي بكار گرفته شوند.

ال اس اف LSF

ال اس اف LSF

الزامات سيستم ساختماني قاب هاي سرد نورد شده LSF به شيوه اجراي طبقه اي

19 –الزامات مربوط به انرژي بايد مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان صرفه جويي در مصرف انرژي رعايت شود.

20 –در صورتي كه عايق حرارتي به صورت پر كننده اجرا شود، بايد به نوع و ضخامت عايق حرارتي مورد نياز را تامين نمايد.

21 –به منظور كاهش اثر پل حرارتي، لازم است حد فاصل ستونك ها و اعضاي قائم Stud و لايه خارجي جداره با نوعي عايق حرارتي متراكم پر شود.

22 –لازم است ملاحظات كامل هوا بندي در پوسته خارجي ساختمان، بازشوها و همچنين محل نصب اجزاي اتصالي نظير پيچ و مهره با توجه به اقليم مورد نظر و نيز خطر ميعان به عمل آيد.

23 –رعايت مبحث سوم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان حفاظت ساختمانها در مقابل حريق و همچنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به اجزاي ساختمان در مقابل حريق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، كاربري و وظيفه عملكردي ساختماني الزامي است.

24 –صدابندي هوابرد جداكنندههاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان و صدابندي سقف بين طبقات مي بايست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان عايقبندي و تنظيم صدا تامين شود.

25 –در تمامي مراحل توليد، طراحي و اجرا، مسوليت نظارت عاليه و منترل كيفي بر عهده شركت متقاضي ميباشد.

26 –اخذ گواهينامه فني براي محصول توليدي، پس از راه اندازي خط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است .

ال اس اف LSF

شرکت پیام دشت پارس

مجری تخصصی سازه های فولادی سبک LSF با هدف ارتقاء صنعت ساختمان در زمینه طراحی، تولید و اجرای سیستم قاب سبک فولادی   (Lightweight Steel Framing)با بهره گیری ازتجربه و تخصص در سال۱۳۸۵شروع به فعالیت نموده و با توجه به افزایش روز افزون تقاضای ساخت ساختمان به روش LSF با مزایای فراوان اعم از مقاومت در مقابل زلزله ، کاهش زمان ساخت ، جابه جایی آسان ، دقت بالا در اجرا و قابلیت بازیافت تا ۹۵درصد و….. تمامی تلاش خود را معطوف به بهره گیری از این تکنولوژی نوین ساختمانی نموده است و در حال حاضر به عنوان یکی از برترین شرکتهای سازنده ساختمان به روش صنعتی (قاب فولادی سبک) ارائه خدمات می نماید.

پیمانکار ساختمانی
انجام کلیه امور طراحی از صفر تا صد
ساخت اضافه اشکوب در 60 روز
ساخت ویلای مدرن در 90 روز
طراحی محاسبات وفروش سازه های LSF&CFS

تماس با ما  :

1-ایمیل شرکت info@pdpars.ir

2-شماره های تلفن ثابت : 22491383-22448448-021

3-آدرس دفتر : تهران پاسداران- خیابان گل نبی- پلاک 40- طبقه چهارم شرقی- واحد 404

3- همراه مهندس محمدی :09124942628

4- همراه مهندس چشمه علائی:09123399587

ال اس اف LSF

ال اس اف LSF

ال اس اف LSF

ال اس اف LSF

ال اس اف LSF

ال اس اف LSF

ال اس اف LSF

ال اس اف LSF

ال اس اف LSF

ال اس اف LSF

ال اس اف LSF

Call Now Button